Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi (jednostki pomocnicze)<<

2009-09-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 21 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

referent w Referacie Ogólnym
Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi
(jednostki pomocnicze)

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • obsługa techniczno–organizacyjna i finansowa jednostek pomocniczych miasta,
 • rejestracja i przygotowywanie korespondencji w zakresie zadań realizowanych przez jednostki pomocnicze miasta,
 • organizowanie i obsługa spotkań radnych z wyborcami,
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących jednostek pomocniczych miasta,
 • obsługa organizacyjna wyborców z Rad jednostek pomocniczych Miasta Łodzi;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w urzędzie administracji samorządowej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • ogólna wiedza nt. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, terminowość;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Ogólnym Delegatury Łódź–Widzew Urzędu Miasta Łodzi – jednostki pomocnicze”

w terminie do dnia 30 września 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-21)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3484
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO