Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-09-22

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 22 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor w Zespole ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp.)
Wykształcenie: wyższe

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wykonywanie czynności i obowiązków związanych z przygotowywaniem, realizacją oraz koordynowaniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz innych źródeł pozabudżetowych, a w szczególności:
  • wyszukiwanie informacji o możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów,
  • gromadzenie niezbędnej dokumentacji konkursowej w ramach ubiegania się o dotacje,
  • wypełnianie formularzy wniosków o dofinansowanie,
  • kompletowanie załączników wymaganych w ramach ubiegania się o dotacje,
  • koordynowanie projektów realizowanych przez Wydział Edukacji UMŁ oraz podległe placówki,
  • utrzymywanie kontaktów z Instytucjami Wdrażającymi w zakresie przygotowywania i realizacji projektów,
  • opracowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z realizacji projektów;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 2 lata, w tym doświadczenie zawodowe w pracy związanej z realizacją projektów w ramach funduszy europejskich,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
 • znajomość procedur ubiegania się i zasad wydatkowania środków w ramach funduszy strukturalnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Zespole ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 1 października 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2321
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO