Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Zespole ds. Filmu w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-09-30

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 30 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor w Zespole ds. Filmu
w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wykonywanie czynności i obowiązków związanych z kompleksową obsługą projektów filmowych, w tym:
  • prezentacja lokalizacji filmowych znajdujących się na terenie miasta i regionu,
  • udzielanie wsparcia od początkowego kontaktu do zamknięcia produkcji,
  • udzielanie wsparcia w trakcie obowiązujących procesów uzyskiwania decyzji administracyjnych,
 • przygotowywanie ofert dla producentów filmowych,
 • aktualizowanie informacji o firmach i instytucjach profesjonalnie zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i multimedialną w mieście i regionie, a także firmach i instytucjach wspierających te branże np. radcy prawni, biura tłumaczy, agencje reklamowe, media itp.,
 • gromadzenie i aktualizacja informacji oraz opracowywanie banku obiektów i lokalizacji zdjęciowych w województwie łódzkim wraz z listą kontaktową do właścicieli tych obiektów/ lokalizacji,
 • udział w realizacji działań promujących Łódź i region jako miejsce przyjazne inicjatywom audiowizualnym,
 • nawiązywanie kontaktów z firmami i instytucjami branżowymi oraz usługodawcami celem zachęcenia ich do realizacji produkcji w mieście/ regionie;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata, w tym doświadczenie w organizacji produkcji filmowej lub/ i wyszukiwaniu lokalizacji zdjęciowych (location scout),
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • doświadczenie w realizacji działań promocyjnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność skutecznego komunikowania, zwłaszcza wobec „szerokiej” widowni, również w języku obcym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność, dyspozycyjność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Zespole ds. Filmu w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 9 października 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2069
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO