Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-09-30

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 30 września 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor – opiekun inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów
w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie – preferowane kierunki: ekonomiczne, filologia germańska

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wykonywanie czynności i obowiązków związanych z kompleksową obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym:
  • opracowywanie i przygotowywanie ofert inwestycyjnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem branż priorytetowych określonych w ramach programu gospodarczego pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007–2015”,
  • aktywne pozyskiwanie inwestorów w branżach priorytetowych,
  • budowa i utrzymanie biznesowych relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi w Łodzi i w kraju, w tym m.in. Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i gminami ościennymi w zakresie obsługi i pozyskiwania inwestorów,
  • przygotowywanie indywidualnych prezentacji oferty miasta pod potrzeby wskazanych (konkretnych) inwestorów z branż priorytetowych i pozostałych,
  • wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna,
  • prezentowanie ofert inwestycyjnych miasta na wybranych targach branżowych,
  • rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w mieście,
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących pozyskiwania inwestorów,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu promocji gospodarczej dla inwestorów i innych podmiotów zainteresowanych;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego (w mowie i piśmie), potwierdzona zdanym egzaminem państwowym lub certyfikatem,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta w języku niemieckim lub/i angielskim,
 • umiejętność skutecznego komunikowania, zwłaszcza wobec „ szerokiej” widowni, również w języku obcym,
 • umiejętność budowania solidnych i efektywnych relacji biznesowych i osobistych, opartych na wiarygodności i zaufaniu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność;

dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, w szczególności w języku niemieckim lub/ i angielskim;,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego i angielskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora – opiekuna inwestora w Zespole Obsługi Inwestorów w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w Urzędzie Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 9 października 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1698
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO