Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. inwestycji w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi<<

2009-09-30

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi
ul. Kopernika 36
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. inwestycji

Nazwa jednostki:
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Łodzi
ul. Kopernika 36
90–552 Łódź
tel. 637–62–53

Nazwa stanowiska: specjalista ds. inwestycji
Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie wymagane: wyższe - administracyjne
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Praca: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30
Procedura naboru obejmuje jeden etap: rozmowę kwalifikacyjną.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji postępowań przetargowych,
 • sporządzanie umów i pism wychodzących,
 • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi,
 • współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w zakresie wykonywanych zadań;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji Zamówień Publicznych
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość procedur administracyjnych (Kpa),
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy i własna inicjatywa,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • ogólna wiedza nt. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
 • podstawowa wiedza nt. funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta,

dodatkowe:

 • umiejętność analizy informacji,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność i dokładność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego, który można pobrać w pok. nr 5 w siedzibie ZEAS,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia;
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopie świadectw pracy (jeżeli to kolejne zatrudnienie)
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Złożenie oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Łodzi (ul. Kopernika 36, pok. 5) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. inwestycji w ZEAS w Łodzi do dnia 12.10.2009 r.”

Aplikacje, które wpłyną do ZEAS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr ZEAS przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Zespół Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-09-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2934
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO