Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Młodszy referent w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-10-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 5 października 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

młodszy referent w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat
w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wykształcenie: minimum średnie (ukończone zdanym egzaminem dojrzałości)

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie dochodów Gminy z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów oraz wieczystego użytkowania działek pod tymi lokalami,
 • wystawianie faktur VAT,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowo–księgowych,
 • obsługa interesantów w powierzonym zakresie zadań;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji samorządowej,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych (Kpa), prawa cywilnego,
 • ogólna wiedza nt. organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz aplikacji Podsystem Obiegu Dokumentów,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, dokładność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Oddziale Dochodów ze Sprzedaży Lokali i Opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 14 października 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-10-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2901
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO