Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi<<

2009-10-06

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

głównego księgowego

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
  94-017 Łódź , ul. Krzemieniecka 7, tel. 042 686 06 49, tel./fax 042 686 00 10
  e-mail: wlokniarz@domypomocy.pl
 2. Nazwa stanowiska: główny księgowy
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 4. Planowany termin zatrudnienia: listopad 2009
 5. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony (zgodnie z art. 25 Kodeksu Pracy)


 6. Wymagania niezbędne stawiane osobie przystępującej do naboru:

  1. spełnia jeden z poniższych warunków:
   • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości (preferowane - księgowość w jednostce budżetowej),
   • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (preferowane - księgowość w jednostce budżetowej),
   • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowego, wydane na podstawie odrębnych przepisów,


  2. ponadto:
   • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
   • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
   • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   • posiada obywatelstwo polskie.


 7. Wymagane umiejętności:
  • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu m. in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość księgowości budżetowej,
  • znajomość zasad prowadzenia działalności pozabudżetowej,
  • umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,
  • odpowiedzialność za wykonywane zadania,
  • rzetelność i dokładność,
  • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres,
  • dodatkowym atutem będzie znajomość problematyki funkcjonowania placówek pomocy społecznej.


 8. Określenie zadań głównego księgowego:
  • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo-księgową Domu,
  • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
  • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz finansowe jej rozliczanie,
  • nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzania dochodów,
  • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
  • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów finansowo-księgowych,
  • sporządzanie różnego rodzaju analiz i sprawozdań.


 9. Wymagane dokumenty:
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • życiorys (CV) ze zdjęciem,
  • list motywacyjny,
  • dokumenty poświadczające wykształcenie,
  • dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwa pracy),
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności (kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedłożenia oryginału zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego w dniu zawarcia z nim umowy o pracę),
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takowe posiada),
  • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z klauzulą o treści:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)".


 10. Miejsce i termin składania ofert: dokumenty w zamkniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II, 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 w terminie do 20 października 2009 roku do godz. 15.00

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 21.10.2009 r. o godz. 12.00

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona na tablicy informacyjnej placówki oraz opublikowana w BIP-ie UMŁ z podaniem imienia i nazwiska wybranego kandydata oraz jego miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”
im. Jana Pawła II w Łodzi
Bogusław Ściborski


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-10-06)
Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (2009-10-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2034
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO