Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji” w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2009-11-04

Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. programowania i zarządzania informacją
statystyczno-analityczną
w Pracowni „Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”

Wymiar etatu – 1 etat
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Opracowywanie specjalistycznych programów komputerowych niezbędnych do obróbki statystycznej uzyskanych jednostkowych wyników badań i analiz (wykorzystuje w pracy elementy programowania).
 2. Opracowywanie narzędzi badawczych przy wykorzystaniu TI wspomagających przebieg prac analityczno-badawczych.
 3. Współpraca w przygotowywaniu analiz i raportów (wykorzystywanie metod statystycznych i graficznych do prezentacji szczegółowych wyników analiz i badań).
 4. Tworzenie i aktualizowanie istniejących w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji kompleksowych baz danych.
 5. Zarządzanie wydzielonym serwisem internetowym Obserwatorium (tworzenie strony internetowej).
 6. Opracowywanie prezentacji multimedialnych we współpracy z innymi specjalistami z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.
 7. Wykonywanie prac wpierających działania promocyjne.
 8. Wykonywanie prac związanych z organizacją seminariów i konferencji.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego i minimum czteroletniego doświadczenia zawodowego w podobnym obszarze działania.

niezbędne:

 1. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office, w tym znajomość w stopniu zaawansowanym programu Excel i programów obsługujących bazy danych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Dokładność i skrupulatność.
 4. Uczciwość i odpowiedzialność.
 5. Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.

dodatkowe:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe informatyczne – mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
 2. Umiejętność obsługi programów statystycznych.
 3. Umiejętność posługiwania się w mowie i piśmie językiem obcym.
 4. Samodzielność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.
Inne dokumenty, które mogą informować pracodawcę o doświadczeniu zawodowym kandydata m.in. opinie o pracy.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458) ” .

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 27 listopada 2009 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno–epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-11-04)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2204
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO