Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 36 w Łodzi<<

2009-11-23

Ogłoszenie o naborze kandydata

na stanowisko Głównego Księgowego
w Publicznym Gimnazjum nr 36 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 1
tel./fax. 0.42 670-62-00 tel. 670-62-01
gim36@astral.lodz.pl

Wymiar etatu: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy – Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie, co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie, co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość księgowości budżetowej.
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera.
 8. komunikatywność w kontaktach międzyludzkich, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 2. rzetelność i dokładność,
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność analizy informacji.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika głównego dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 2. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 3. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 4. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i analiz,
 5. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 6. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 7. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i korzystaniu z praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 36 w Łodzi, przy ul. Dąbrówki 1 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego – Publicznego Gimnazjum nr 36 w Łodzi"

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2009 roku.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2009 r. o godz. 10:00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum nr 36 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Gimnazjum nr 36 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Gimnazjum nr 36 nie odsyła dokumentów kandydatów, nie odebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie tego terminu.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 36
mgr Ewa Miłkowska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-11-23)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1583
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO