Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi<<

2009-12-02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
głównego księgowego
w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
93–423 Łódź, ul. Municypalna 4
tel./fax 42 844-20-48, e-mail: sekretariat_gim_38@wp.pl

Określenie stanowiska urzędniczego: Główny Księgowy
Wymiar etatu: 1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 • minimum 6 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego lub równorzędnym, w tym co najmniej dwuletni staż pracy w jednostkach budżetowych,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu:ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego i administracyjnego,
 • znajomość księgowości budżetowej,
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa Tele Konta,
 • komunikatywność i bezkonfliktowość w kontaktach międzyludzkich, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • sporządzanie planów budżetowych,
 • kontrola realizacji wydatków budżetowych,
 • prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym firmy Progman,
 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i PFRON,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
 • pomoc w przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątkowych,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Osoba ubiegająca się o objęcie kierowniczego stanowiska urzędniczego - Głównego Księgowego zobowiązana jest przedstawić:

 • życiorys,
 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego,
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Osoba ubiegająca się o objęcie stanowiska urzędniczego składa dokumenty, znajdujące się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” , w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi, ul. Municypalna 4 w godz. 8:00–16:00 w dniach od 7 grudnia 2009 r. do 21 grudnia 2009 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 22 grudnia 2009 r.

Dalszy tok postępowania:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum nr 38 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia otwarcia ofert. Gimnazjum nr 38 nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów, lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łodzi, ul. Municypalna 4
Danuta Krysiak


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-12-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1241
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO