Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi<<

2009-12-08

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 8 grudnia 2009 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej
w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe – prawo

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie spraw związanych ze spółkami z udziałem Miasta, w tym m.in.:
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach związanych ze spółkami z udziałem Miasta,
  • opiniowanie pod względem prawnym i ekonomicznym dokumentów przedkładanych przez zarządy Spółek na Zgromadzenia Wspólników i Walne Zgromadzenia,
  • opracowywanie dokumentów i prowadzenie procedur związanych z powoływaniem nowych spółek i ich dokapitalizowaniem (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał, umów, statutów, badanie stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem raportu, analizowanie dokapitalizowania pod kątem przepisów o pomocy publicznej w oparciu o prawo wspólnotowe i przepisy krajowe),
  • opiniowanie projektów przekształceń własnościowych i organizacyjnych podmiotów podległych Miastu Łódź,
  • opiniowanie projektów dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta,
  • przygotowywanie i prowadzenie procesów zbywania posiadanych przez Miasto udziałów i akcji,
 • sporządzanie analiz w zakresie danych statystycznych i ekonomicznych dotyczących spółek z udziałem Miasta,
 • przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie dokumentów związanych z uczestnictwem Miasta w fundacjach,
 • wykonywanie kontroli w spółkach z kapitałowym udziałem Miasta zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Łodzi;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum 2 lata,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o komercjalizacji i prywatyzacji, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks spółek handlowych,
 • podstawowa wiedza z zakresu pomocy publicznej, przede wszystkim: art. 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), znajomość 5 przesłanek przy ocenie danego wsparcia pod kątem pomocy publicznej, znajomość stanowiska Komisji w sprawie stosowania art. 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych – udziały władz publicznych w kapitale spółki, znajomość przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;
 • podstawowa wiedza z zakresu przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek (ustawa o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i zwolnienia z podatku wkładów niepieniężnych);
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
 • umiejętność czytania sprawozdań finansowych;
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna),
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, dokładność, odpowiedzialność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 17 grudnia 2009 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-12-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2401
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO