Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. kadr i płac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi<<

2009-12-15

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

specjalista ds. kadr i płac

wymiar czasu pracy: etat
rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
wykształcenie: minimum średnie

Wymagania związane z w/w stanowiskiem:

 • Obywatelstwo polskie
 • Bezkonfliktowość i życzliwość
 • Uprzejmość i kultura osobista
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Wykształcenie minimum średnie /zdany egzamin dojrzałości/
 • Aktualna książeczka zdrowia
 • Biegła znajomość obsługi komputera w programie /Windows, pakiet OFFICE, EXEL, PŁATNIK, ProgMan
 • Dyspozycyjność czasowa
 • Minimum 10 –letni staż pracy
 • Znajomość przepisów prawa pracy Kodeksu Pracy , Karty Nauczyciela, ustawy o rachunkowości dotyczącej podatków, ubezpieczeń społecznych, dokumentacji kadrowo- płacowej
 • Doświadczenie minimum 5 letnie w pracy na podobnym stanowisku
 • Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań / terminowość, sumienność/
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Zakres zadań i obowiązków:

 • Sporządzanie list płac nauczyciel, pracowników administracji i obsługi szkoły w programie Drogman;
 • Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w programie Drogman;
 • Sporządzanie list płac godzin ponadwymiarowych nauczycieli;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart podatkowych pracowników szkoły;
 • Obliczanie zasiłków, świadczeń z ubezpieczenie społecznego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • Rozliczanie podatkowe pracowników;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami;
 • Prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników pedagogicznych i nie pedagogicznych;
 • Prowadzenie teczek akt osobowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczących przegrupowań płacowych, uprawnień emerytalnych, nagród jubileuszowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej absencji pracowników, urlopów zdrowotnych, wypoczynkowych, szkoleniowych;
 • Wystawianie zaświadczeń pracowniczych
Prowadzenie archiwum Zespołu oraz innych szkół przejętych przez Zespół w minionych latach.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Aktualna książeczka zdrowia
 • Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 w godz. 9.00–14.00 w terminie do 30.12.2009 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac” .

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 31.12.2009 r. o godz. 9.00.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać za pokwitowaniem odbioru swoich dokumentów.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 m-cy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm./ po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk, miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
Zdzisław Jurewicz


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-12-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1962
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO