Strona głównaKontaktDodaj do ulubionychZnajdźMapa serwisuPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Polityka prywatności i plików cookies
Informacja UMŁ
Opłata skarbowa
Podatki lokalne
Odbiór dowodu osobistego
Biuro Rzeczy Znalezionych
Nieodpłatna pomoc prawna
e-urząd
Praca
Oświadczenia majątkowe
Jednostki pomocnicze Miasta (osiedla)
Organizacje pozarządowe
Dla inwestora
Informacje dla osób niepełnosprawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Budżet Miasta
Dokumenty strategiczne
Spółki z udziałem Miasta
Rejestry, ewidencje, archiwa
Konsultacje społeczne
Otwarte dane
Instrukcja obsługi
Ponowne wykorzystywanie
Redakcja BIP
Kontakt z UMŁ
Serwis internetowy UMŁ
Budżet na rok 2003<<

UCHWAŁA NR VI/74/03 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 15 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2003 rok.

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) i na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. pkt. 4 i 9 lit. c, d, i, pkt. 10 i art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) i art. 12 pkt. pkt. 5 i 8 lit. c, d, pkt. 9 w związku z art. 91, ust. 1 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Dz. U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315; z 2001 r. Dz. U. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2003.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości
1.532.044.316 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2
z tego:
1) dochody na zadania własne w wysokości
1.414.806.242 zł
z tego:
a/ gmina w wysokości
1.103.258.787 zł
w tym:
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
6.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14
b/ powiat w wysokości
311.547.455 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2

2) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości

69.507.039 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3
3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości
44.047.511 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3
4) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości
2.853.524 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3
5) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
830.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3
§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
1.631.701.225 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5
z tego:
1) wydatki bieżące na zadania własne
1.282.340.932 zł
z tego:
a/ gmina w wysokości
915.359.716 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości
6.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 14
b/ powiat w wysokości
366.981.216 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6
2) wydatki majątkowe na zadania własne w wysokości
232.821.569 zł
z tego:
a) gmina
180.649.986 zł
w tym z tytułu 50% umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
1.865.552 zł
z tego na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
- „Budowa GOŚ ŁAM etap I zadanie 2, 3 i 3a”
1.400.000 zł
- „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie Kurak - Zatorze Etap I”
250.000 zł
- „Program obszarowy wod. - kan. Stoki - Sikawa”
215.552 zł
b) powiat
52.171.583 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10
3) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości
69.507.039 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6
4) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości
44.047.511 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6
5) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości
2.853.524 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6
6) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
130.650 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6
§ 4. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości
2.700.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 5. Ustala się rezerwy celowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości
10.110.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 6. Deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) wynosi
99.656.909 zł
§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
109.740.200 zł
z tego:
- spłata pożyczek w kwocie
15.268.200 zł
- spłata kredytów w kwocie
94.472.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości
209.397.109 zł
Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach są:
1) kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w wysokości
68.700.000 zł
2) pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości
17.220.000 zł
3)długoterminowe kredyty bankowe w wysokości
90.000.000 zł
4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości
33.477.109 zł
zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 9. Wykaz nakładów majątkowych Miasta oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 8, nr 9 i nr 10.
§ 10. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych przedstawia załącznik nr 11.
§ 11. Ustala się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 12 w wysokości
38.898.000 zł
§ 12. Wyodrębnia się środki finansowe dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości
1.405.218 zł
§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2003 do:
1) samodzielnego zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości
10.000.000 zł
2) samodzielnego udzielania poręczeń do wysokości
5.000.000 zł
3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości
po przedstawieniu sprawy na posiedzeniu Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej.
40.000.000 zł
§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

 1. dokonywania w zakresie wydatków bieżących zmian w działach polegających na:
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy rozdziałami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami,
  - przenoszeniu wydatków pomiędzy podmiotami realizującymi budżet,
 2. dokonywania w zakresie wydatków majątkowych zmian w działach między podmiotami i zadaniami, w ramach zadań określonych we właściwych załącznikach, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty,

 3. lokowania w bankach środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2003 roku.
§ 15. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2003 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 16. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków na 2003 r. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18.
§ 17. Zatwierdza się plan dochodów i wydatków na 2003 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 19.
§ 18. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
zgodnie z załącznikiem nr 20.
§ 19. W związku z zapisem § 8 pkt. 2 i 3 postanawia się zaciągnąć w 2003 roku:
- kredyt długoterminowy do kwoty 90.000.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta Łodzi
- pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 17.220.000 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
§ 20. Wymieniony wyżej kredyt będzie realizowany do 30.12.2003 r.
§ 21.
 1. Kredyt będzie spłacony w latach 2004 - 2010 z dochodów własnych budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Spłaty pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następować będą w latach 2004 - 2006 z dochodów własnych budżetu miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 22. Wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2003 zostaną sfinansowane z wydatków budżetu Miasta w latach 2003 - 2010.
§ 23. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do podjęcia czynności formalno - prawnych, mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez Miasto i wybór najkorzystniejszej oferty bankowej.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi
Sylwester PAWŁOWSKI


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2007-03-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5313
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO