Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w III Liceum Ogólnokształcym w Łodzi<<

2009-12-22

Ogłoszenie
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im.T. Kościuszki w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: III Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 46, tel. 042–633–22–83
Rodzaj umowy: umowa o pracę;

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wymagania niezbędne:

 • Ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 • Znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej;
 • Biegła znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) oraz programów: „Kadry + Płace + Przelewy firm Vulcan, Płatnik, Obsługa Tele Konta;
 • Sporządzanie dokumentacji w formie elektronicznej.

Wymagania dodatkowe:

 • Rzetelność, terminowość, dyskrecja;
 • Komunikatywność, kreatywność;
 • Odporność na stres; bardzo dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole; konsekwencja w realizacji zadań,
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Odpowiedzialność, opanowanie;

Zakres wykonywanych zadań:

 • Obsługa finansowo–księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo kasowego oraz naliczanie wynagrodzeni programie płacowo-kadrowym firmy Vulcan
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • Sporządzanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych;
 • Prowadzenie analityki do wydatków strukturalnych
 • Prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont;
 • Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach;
 • Finansowe rozliczenie inwentaryzacji;
 • Sporządzenie list płac dla pracowników;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS;
 • Obliczanie zasiłków chorobowych, rozliczanie godzin ponadwymiarowych;
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz;
 • Prowadzenie ubezpieczenia pracowników;
 • Prowadzenie ZFŚS;
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo–księgowych;
 • Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV ze zdjęciem
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręcznie kopie dokumentów)
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy;
 • Zaświadczenia, świadectwa, dyplomy świadczące o znajomości obsługi komputera;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko Głównego Księgowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łodzi”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2010 r.
u dyrektora powyższej placówki.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 3b ust.1 i 2 z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania.

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łodzi
mgr Maria Włodarczyk


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-12-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1250
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO