Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi<<

2009-12-22

Dyrektor
Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

referent

 1. Nazwa jednostki:
  Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi
  91-334 Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
  tel. 42 653 76 75; e-mail: spwrit@op.pl
 2. Nazwa stanowiska: referent
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 5. Miejsce wykonywania pracy: Łódź, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, ul. Hipoteczna 3/5

Zakres zadań i obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rejestracji pacjentów oraz form udzielonej pomocy,
 • prowadzenie kartoteki pacjentów,
 • prowadzenie elektronicznej formy rejestracji pacjentów,
 • przepisywanie opinii i zaświadczeń,
 • sporządzanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS,
 • obsługa klientów poradni w zakresie udzielania informacji, wydawanie dokumentów, ustalania terminów badań i konsultacji,
 • przewożenie dokumentów służbowych do Urzędu Miasta Łodzi, Kuratorium Oświaty oraz innych instytucji państwowych i samorządowych,
 • wykonywanie prac doraźnie zleconych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office – Exel i Word),
 • dyspozycyjność w godzinach pracy poradni, tj.7.45–19.15.
 • zdolność szybkiego nabywania nowych umiejętności w operowaniu programami komputerowymi w zakresie prac biurowych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność).
 • podzielność uwagi, cierpliwość, pozytywne nastawienie i kultura osobista,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji warsztatu pracy,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku identycznym lub zbliżonym, wymagającym podobnych umiejętności i predyspozycji,
 • zainteresowania interdyscyplinarne, w tym informatyczne związane z obsługą Internetu.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • obywatelstwo polskie, lub
 • obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – biegła znajomość języka polskiego, potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • pełen życiorys zawodowy,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • ważna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi, ul. Hipoteczna 3/5, II p, pok. 208.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12. 2009 r.

Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie kopert odbędzie się dnia 4. 01. 2010 r.

Kolejnym etapem naboru będą rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone z kandydatami wyłonionymi w I etapie naboru, na podstawie złożonych dokumentów. Terminy rozmów z kandydatami zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 stycznia 2010 r.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Poradni przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem odbioru. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sekretariacie Poradni z podaniem imion, nazwisk, miejsca zamieszkania oraz terminami przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Poradni
mgr Elżbieta Wieszczak


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2009-12-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3400
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO