Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Radca prawny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi<<

2011-01-13

Dyrektor
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

radca prawny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami w zakresie działania Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

Wymagania:
Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub, pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Niezbędne:

 • wpis na listę radców prawnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjność, rzetelność, terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Kandydat wybrany w naborze będzie obowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, przedłożyć oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo oraz dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia (jeżeli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (ul. Urzędnicza 45, pok. nr 317) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko radcy prawnego”

w terminie do dnia 26 stycznia 2011 r.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Świadczeń Socjalnych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Centrum Świadczeń Socjalnych nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2011-01-13)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2167
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO