Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Zespole ds. Lotniska w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi<<

2010-01-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Prezydent Miasta Łodzi
w dniu 5 stycznia 2010 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

podinspektor/inspektor w Zespole ds. Lotniska
w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • wykonywanie czynności i obowiązków związanych z kompleksową obsługą przewoźników lotniczych, w tym:
  • opracowywanie i przygotowywanie ofert dla przewoźników,
  • aktywne pozyskiwanie przewoźników,
  • budowa i utrzymanie biznesowych relacji z instytucjami w Łodzi i w kraju, w zakresie obsługi i pozyskiwania przewoźników lotniczych,
  • przygotowywanie indywidualnych prezentacji oferty miasta pod potrzeby wskazanych (konkretnych) przewoźników,
  • prezentowanie oferty miasta na wybranych targach branżowych,
  • rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do uruchomienia nowych połączeń lotniczych,
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących rynku usług lotniczych,
 • opracowywanie materiałów promujących miasto w celu rozwijania połączeń lotniczych z i do Łodzi,
 • obsługa Rady ds. Lotniska;

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • staż pracy – minimum rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego w mowie i piśmie, potwierdzona zdanym egzaminem państwowym lub certyfikatem,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość rynku usług lotniczych,
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta w języku angielskim lub/i francuskim,
 • umiejętność skutecznego komunikowania, zwłaszcza wobec „szerokiej” widowni, również w języku obcym,
 • umiejętność budowania solidnych i efektywnych relacji biznesowych i osobistych, opartych na wiarygodności i zaufaniu,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy zespole, komunikatywność,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, dyspozycyjność;

dodatkowe:

 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, w szczególności w języku angielskim;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego i francuskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia (jeżeli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych, (w przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany przedłożyć w UMŁ zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie w terminie 30 dni od daty zatrudnienia),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, pok. 170) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Zespole ds. Lotniska w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi”

w terminie do dnia 14 stycznia 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacji i Kadr UMŁ przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.
Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Organizacji i Kadr UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-01-05)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5566
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO