Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi<<

2010-01-20

Dyrektor
Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko referenta

Nazwa i adres jednostki:
Publiczne Gimnazjum nr 25
90-528 Łódź, ul. Żwirki 11/13
tel/fax. (042) 636-82-15

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z trzymiesięcznym okresem próbnym z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Wymagane wykształcenie: średnie - zakończone egzaminem dojrzałości lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne, organizacja i zarządzanie).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
 • umiejętność redagowania pism;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet, program Płace, Płatnik) i urządzeń biurowych;
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • doświadczenie w pracy w sekretariacie;
 • mile widziane ukończone kursy związane z prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych.

Zakres zadań i obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w szkole;
 • prowadzenie ewidencji uczniów i dokumentacji przebiegu nauczania, rozliczania druków ścisłego zarachowania;
 • opracowanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS;
 • redagowanie pism;
 • obsługa sekretariatu szkoły;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o niekaralności
 4. Oryginał lub odpis dokumentu lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kserokopie
 6. Świadectwa pracy – poświadczone kserokopie
 7. Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska
 8. Ważna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi, ul. Żwirki 11/13 w godzinach 9:00–15:00

w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta” . Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 01 lutego 2010 r. o godzinie 09.00.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Publiczne Gimnazjum nr 25 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 25 w Łodzi
Iwona Kramarz


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-01-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 7223
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO