Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor ds. BHP w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi<<

2010-02-02

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektor ds. BHP

 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego,
  91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88
 2. Tel/fax: 42 654 03 71; e-mail: zspch5@interia.pl
 3. Nazwa stanowiska: inspektor ds. bhp
 4. Wymiar czasu pracy: 0,11 etatu
 5. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagane kwalifikacje podstawowe:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego lub studiów podyplomowych w zakresie bhp,
 • Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, dobra organizacja pracy i komunikatywność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia inspektora ppoż,

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz realizacji przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad przeciwpożarowych,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i uczniów oraz poprawę warunków pracy i nauki,
 • udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i wypadków uczniowskich,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • Oryginały lub poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany poziom wykształcenia
 • Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
 • Oryginały lub poświadczone kserokopie świadectw pracy
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1493) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

 • Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw bhp w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi” należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. r. do godz. 14.00.
 • Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert i wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych odbędzie się w dniu 17 lutego 2010 r. o godz. 12.00.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą w ciągu 5 dni po wyborze kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w ZSP nr 5 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów osobiście za pokwitowaniem.
Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Małgorzata Joniuk-Piątkowska
Dyrektor ZSP nr 5 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2933
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO