Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi<<

2010-02-09

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 19 w Łodzi
ul. Balonowa 1

ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

Wymiar etatu: 1,0 etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 19,
Łódź, ul. Balonowa 1, tel. 0 42 686-47-89
Rodzaj umowy: umowa o pracę od 01.04.2010 r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • znajomość księgowości budżetowej,
 • biegła obsługa komputera, w tym programu księgowego: Vulcan Optivum, PFRON, Płatnik, obsługa strony bankowej GB24.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • obsługa finansowo–księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo–księgowego;
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej, rachunku dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • kontrola naliczeń wynagrodzeń;
 • kontrola rozliczania składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 • kontrola rozliczania z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej),
 • oświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie placówki w Łodzi ul. Balonowa 1 w godz. 9.00–15.00.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2010 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Szkole Podstawowej Nr 19 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 19 w Łodzi
mgr Krzysztof Chmiel


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1770
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO