Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy księgowy w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi<<

2010-02-09

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101
im. Jana Kochanowskiego w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

starszego księgowego.

Wymiar etatu: 1/2 etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego.
Adres: Łódź, ul. Wspólna 5/7.
Tel./fax.: 042 255 43 73.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 2-letniej praktyki w księgowości, albo
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w księgowości,
 • posiadanie co najmniej 3–letniej praktyki w księgowości,
 • znajomość zasad obsługi jednostki budżetowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera (w tym Internetu) oraz programów: PROGMAN, PŁATNIK ZUS, OBSŁUGA KONTA BANKOWEGO, PRZELEWY, FINANSE DDJ,
 • sporządzanie dokumentacji w formie elektronicznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych oraz prawa cywilnego i administracyjnego,
 • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty.

Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność, terminowość, dyskrecja,
 • komunikatywność, kreatywność,
 • odporność na stres, bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizacji zadań,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • odpowiedzialność, opanowanie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa finansowo – księgowa szkoły – prowadzenie księgowości placówki.
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • sporządzanie i kontrola realizacji planu dochodów i wydatków, prowadzenia księgi głównej dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych,
 • prowadzenie analityki do wydatków strukturalnych,
 • prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
 • uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 • finansowe rozliczenie inwentaryzacji,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo–księgowych,
 • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i staż (oryginały lub uwierzytelnione własnoręczne kopie dokumentów),
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenia, świadectwa, dyplomy świadczące o znajomości obsługi komputera.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko księgowego”

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 101w godz. 9–15
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2010 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres 1 miesiąca od dnia 5 marca 2010 r. Nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101
im. Jana Kochanowskiego
mgr Sława Wolska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1974
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO