Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi<<

2010-02-15

Dyrektor
XXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Broniewskiego w Łodzi,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego księgowego

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: XXVIII LO w Łodzi, ul. T. Mostowskiego 23/27
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kp)

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • sporządzanie planów budżetowych
 • kontrola realizacji wydatków budżetowych
 • prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo–księgowego VULCAN naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo–kadrowym firmy ProgMan,
 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego)
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i PEFRON
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,
 • posiadanie łącznie co najmniej dwuletniego stażu pracy: na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich, samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych , biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub w służbie cywilnej, lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości, lub ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości.
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa zamówieniach zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • znajomość księgowości budżetowej,
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV z listem motywacyjnym
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

kserokopie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego,
 • świadectw pracy potwierdzających wymagany staż,
 • potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie XXVIII LO w Łodzi ul. T. Mostowskiego 23/27 do godz. 13.00 w terminie do dnia 23.02.2010 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na głównego księgowego” .
Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w XXVIII LO w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem., po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Elżbieta Miniszewska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1776
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO