Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi<<

2010-02-22

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy
w Domu Dziecka nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100

Dyrektor Domu Dziecka nr 4 w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź.

 1. Stanowisko pracy: główny księgowy.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.


 4. Warunki dopuszczające do udziału w naborze:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 5. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.
  3. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich – ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych o kierunkach ekonomicznych, uzupełniających studiów magisterskich o kierunkach ekonomicznych lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości.
  4. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy i Karty Nauczyciela oraz ustawy o pomocy społecznej.
  5. Znajomość księgowości budżetowej.
  6. Biegła obsługa komputera, programów księgowych i płacowych, Płatnik ZUS.
  7. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.
  8. Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.


 6. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Prowadzenie obsługi finansowej Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.
  2. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
  3. Opracowywanie planów budżetowych.
  4. Kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych.
  5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
  6. Prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie Finanse DDJ ProgMan.
  7. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych.
  8. Nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych oraz finansowego jej rozliczania.
  9. Kontrola prawidłowości rozliczeń w ramach gospodarki magazynowej.
  10. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
  11. Sporządzanie deklaracji skarbowych.
  12. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.


 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej).
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  7. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.
  10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z ustawią z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)


 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki w godz. 8-16, lub przesłać listem poleconym na adres Domu Dziecka nr 4 w Łodzi, ul. Marysińska 100, 91-851 Łódź, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.03.2010 r. (decyduje data faktycznego wpływu do placówki). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się dn. 10.03.2010 r. o godz. 9:00.
Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalnie niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia 12.03.2010 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej zostanie również wywieszona na tablicy ogłoszeń w Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi w terminie 11.03.2010 r.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Domu Dziecka Nr 4 w Łodzi przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w placówce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 616 03 63, (42) 616 09-40.

Dyrektor
Domu Dziecka nr 4 w Łodzi
mgr Andrzej Baranowski


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1900
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO