Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Filii MOPS Łódź-Śródmieście<<

2010-02-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
w dniu 22 lutego 2010 r.
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

kierownika Działu Finansowo-Księgowego
w Filii MOPS Łódź-Śródmieście

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K p)
Planowany początek zatrudnienia: marzec 2010 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie pełnej księgowości budżetowej Filii,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • opracowywanie obowiązujących sprawozdań finansowych, statystycznych i analiz,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
 • kierowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Działu,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych i sprawowanie w tym zakresie wewnętrznej kontroli

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • ukończone studia wyższe w zakresie: ekonomii, finansów, księgowości, marketingu,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1326 ze zm.),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;

dodatkowe:

 • umiejętność kierowania zespołem ludzi,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność analizy informacji,
 • odporność na stres,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (kserokopie: dowodu osobistego, dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń, etc.),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie Filii MOPS Łódź - Śródmieście (ul. Piotrkowska 147, II piętro, pok. 23) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Działu Finansowo-Księgowego”

w terminie do dnia 4 marca 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Filii MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-02-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2104
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO