Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent do spraw szkolnych i uczniowskich w Gimnazjum nr 38 w Łodzi <<

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

samodzielnego referenta do spraw szkolnych i uczniowskich
w Gimnazjum nr 38 w Łodzi

Nazwa i adres jednostki: Gimnazjum nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Municypalna 4
rodzaj umowy: umowa o pracę czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
wykształcenie: średnie (z maturą) lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne, organizacja i zarządzanie)

Wymagania niezbędne i pożądane związane ze stanowiskiem referenta:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie (matura) lub wyższe,
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych,
 • umiejętność redagowania pism, decyzji administracyjnych i właściwej interpretacji przepisów,
 • znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet, pożądana znajomość obsługi programu – Sekretariat np. z firmy Progman lub Vulcan),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie w pracy na identycznym lub podobnym stanowisku,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 • miła powierzchowność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
 • pożądane: serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Zakres zadań i obowiązków (ogólny):

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów,
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego i dokumentowanie przebiegu nauczania, rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
 • opracowanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS,
 • redagowanie pism (ze sprawami kadrowymi włącznie),
 • prowadzenie archiwum szkoły i archiwizacja zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • prowadzenie kasy, dokonywanie wpłat i wypłat (np.: przyjmowanie wpłat od uczniów i ich opiekunów na potrzeby Rady Rodziców i żywienia)
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kasy
 • sporządzanie raportów kasowych
 • poligrafia dla potrzeb administracji i dydaktyki,
 • obsługa sekretariatu,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Oświadczenie o niekaralności,
 • Oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • Świadectwa pracy,
 • Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
 • Ważna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. Municypalnej 4 w godz. 8.00 – 15.00

w terminie do 12 marca 2010r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 15 marca 2010 r.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej placówka powiadomi telefonicznie.

Dalszy tok postępowania:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gimnazjum nr 38 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Gimnazjum nr 38 nie odsyła dokumentów kandydatom, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Szkoły
Danuta Krysiak


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-02-26)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3891
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO