Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Inspektor w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi<<

2010-03-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
w dniu 2 marca 2010 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K p)
Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2010 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kontroli działalności komórek organizacyjnych MOPS i jednostek przez niego nadzorowanych oraz podmiotów, z którymi MOPS zawarł stosowne umowy,
 • opracowywanie protokołów z kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej pięcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • dobra znajomość zagadnień ekonomiczno-finansowych jednostek budżetowych,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych i umiejętność ich stosowania,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność;

dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy w jednostkach kontroli,
 • znajomość zagadnień związanych z pomocą społeczną,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (kserokopie: dowodu osobistego, dyplomów, świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie MOPS (ul. Piotrkowska 149, II piętro, pok. 26) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Zespole ds. Kontroli Wewnętrznej”

w terminie do dnia 12 marca 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2900
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO