Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Dziale Finansowo-Księgowym w Filii MOPS Łódź-Górna<<

2010-03-02

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul. Piotrkowska 149
w dniu 2 marca 2010 r.
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielnego referenta w Dziale Finansowo-Księgowym
w Filii MOPS Łódź-Górna

Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 K p)
Planowany początek zatrudnienia: kwiecień 2010 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji i windykacja nienależnie pobranych przez klientów Filii świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
 • rozliczanie należności wynikających z zawartych między powiatami porozumień (wystawianie not),
 • podejmowanie czynności administracyjnych, zmierzających do ściągnięcia nienależnie pobranych świadczeń lub nie uiszczonych w terminie odpłat,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku Filii,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ( w tym sprawozdań dla GUS),
 • ewidencjonowanie i rozliczanie amortyzacji i umorzeń majątku Filii,
 • bieżąca kontrola otrzymywanych przez Filię dokumentów rozliczeniowych z dotacji udzielonych na działalność organizacji pozarządowych i innych oraz sporządzanie w tym zakresie sprawozdań,
 • dokonywanie przelewów za otrzymane faktury, rachunki, noty; obsługa telekonta,
 • zastępowanie kasjera.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
 • co najmniej 4 - letnie doświadczenie zawodowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji;

niezbędne:

 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawych z zakresu: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr.152, poz. 1223 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr175, poz. 1326 ze zm.),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;

dodatkowe:

 • zdolności analityczne,
 • rzetelność, dokładność i odpowiedzialność za wykonywane zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze (kserokopie: dowodu osobistego, dyplomów, świadectw, świadectw pracy, zaświadczeń),
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.),
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie Filii MOPS Łódź–Górna (ul. Będzińska 5, I piętro, pok. 20) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Dziale Finansowo-Księgowym”

w terminie do dnia 12 marca 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Filii MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3851
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO