Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi<<

2010-03-02

Podstawa prawna:
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 listopada 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 119 w Łodzi
ul. Rydla 17

(tel.: 42 643 23 54; email: pm119lodz@op.pl)

ogłasza nabór na stanowisko pracy głównego księgowego

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 119, Łódź, ul. Rydla 17
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 6. znajomość księgowości budżetowej,
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: "Kadry, Płace, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa GB24.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym firmy PROGMAN,
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, według danych z programu Finanse,
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 9. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
 10. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 11. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej),
 4. zaświadczenie o niekaralności,
 5. zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 119 w Łodzi ul. Rydla 17 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Nabór na stanowisko głównego księgowego – PM 119 w Łodzi”

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12. 03. 2010 r.

 2. Dokumenty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Otwarcie ofert odbędzie się 15 marca 2010 r. o godzinie 12:00.
 2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 119 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 119 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 119 w Łodzi
Liliana Zbiorczyk


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-02)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2189
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO