Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi<<

2010-03-09

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy
w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Piotrkowska 87

Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – główny księgowy, w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.

 1. Stanowisko pracy: główny księgowy.
 2. Wymiar czasu pracy: pół etatu.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.


 4. Warunki dopuszczające do udziału w naborze:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
  3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
  4. Nieposzlakowana opinia.
  5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 5. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.
  3. Ukończenie jednolitych studiów magisterskich – ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych o kierunkach ekonomicznych, uzupełniających studiów magisterskich o kierunkach ekonomicznych lub ekonomicznych studiów podyplomowych. Posiadanie co najmniej 2 letniej praktyki w księgowości.
  4. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.
  5. Znajomość księgowości budżetowej.
  6. Biegła obsługa komputera, programów księgowych i płacowych, Płatnik ZUS.
  7. Poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność.
  8. Bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.


 6. Zadania wykonywane na stanowisku:
  1. Prowadzenie obsługi finansowej Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi.
  2. Prowadzenie rachunkowości jednostki w tym kierowanie i nadzorowanie obsługą kasową, w tym kontrola rachunkowa dokumentów.
  3. Zapewnienie odpowiedniego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
  4. Opracowywanie planów budżetowych.
  5. Przygotowywanie, projektów i kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych.
  6. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
  7. Prowadzenie pełnej księgowości placówki, w tym programu Budżet.
  8. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych.
  9. Prowadzenie spraw dotyczących inwentaryzacji składników majątkowych (ksiąg inwentarzowych wyposażenia i środków trwałych) oraz finansowego jej rozliczania oraz bilansu.
  10. Kontrola prawidłowości rozliczeń w ramach gospodarki magazynowej.
  11. Organizowanie i doskonalenie systemu obiegu dokumentów i ich kontroli.
  12. Prowadzenie i archiwizacja całości spraw związanych z obowiązkami jednostki wobec ZUS (prowadzanie deklaracji skarbowych, obsługa programu Płatnik).
  13. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
  14. Prowadzenie spraw kadrowo-osobowych i archiwizacja akt pracowników.


 7. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. CV.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
  4. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy w dziale księgowości.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
  6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego, zgodnie z ustawią z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  10. Oryginał kwestionariusza osobowego – do pobrania i wypełnienia w jednostce w dniu składania dokumentów.


 8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie placówki (ul. Piotrkowska 87) poniedziałek-piątek godz. 8-18 w kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.04.2010 r. (14 dni roboczych po publikacji w BIP) . Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert odbędzie się dn. 7.04.2010 r. o godz. 9:00.
Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi.

Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalnie niniejszego ogłoszenia, zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia 9.04.2010 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej będzie opublikowana w BIP oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego w placówce zostaną dołączone do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru, informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w jednostce.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 638 59 55.

Dyrektor
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
Ryszard Bonisławski


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-09)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1962
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO