Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi<<

2010-03-12

Konkurs na stanowisko - Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Łodzi
Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.146 , poz. 1222 z późn. zmianami)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 5
90-428 Łódź , Al. Kościuszki 54

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy:

 1. Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łodzi,
 2. Adres: Al. T. Kościuszki 54 , 90-428 Łódź
 3. Tel/fax: 42 636 60 89 , e-mail: pm.piatka@interia.pl
 4. Nawa stanowiska: główny ksiegowy
 5. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 6. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 5 w Łodzi
 7. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
 4. Nieposzlakowana opinia
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wymagania związane ze stanowiskiem – głównego księgowego

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbwe
 3. ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich , ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej)
 4. biegła obsługa komputera w tym programów księgowych i płacowych (ProgMan, Płatnik, ZUS, sprawozdawczość GUS, bankowość elektroniczna Gb24)
 5. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki
 2. Sporządzanie planów budżetowych
 3. Kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych
 4. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 5. Prowadzenie pełnej księgowości placówki w programie ProgMan
 6. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych
 7. Praca w programie Płatnik , sporządzanie i przesyłanie dokumentów do ZUS
 8. Sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 9. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 10. Czuwanie nad prawidłowością , celowością i rytmicznością gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. zaświadczenie o niekaralności
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 5. świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości
 6. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem na stanowisko pracy główny księgowy
 7. zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego

Dokumenty winny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem - „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim nr 5”

Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Łodzi, Al. Kościuszki 54 w godz. 7.00–15.00 do dnia 2 kwietnia 2010 r.

 • Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane
 • Otwarcie kopert i wybór kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się 7 kwietnia o godz. 10.00
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w ciągu pięciu dni roboczych po wyborze kandydatów. Kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 zostaną dołączone do akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii przedszkola przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia wyników naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem. Dokumenty nie odebrane w wymienionym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Anna Szymczyk
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2198
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO