Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi<<

2010-03-18

Ogłoszenie o naborze kandydata na stanowisko

głównego księgowego
w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Piotrowiczowej
91-430 Łódź, ul. Z. Pacanowskiej 4
tel. 042 657-55-28, fax: 042 657-17-54, e-mail: 13loinfocentrum@wp.pl

 1. Nazwa stanowiska: główny księgowy
 2. Wymiar czasu pracy - pełny etat
 3. Rodzaj umowy: - od 01.04.2010 r. umowa o pracę.


 4. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno-skarbowe
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


 5. Wymagane wykształcenie:
  • ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej) lub
  • ukończenie średniej policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości (preferowana księgowość w jednostce budżetowej),


 6. Podstawowy zakres obowiązków:
  • sporządzanie planów budżetowych,
  • kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
  • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  • prowadzenie pełnej księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym Vulcan,
  • sporządzanie deklaracji: do Urzędu Skarbowego, PFRON
  • znajomość programu Płatnik, przesyłanie dokumentów do ZUS,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz
  • nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
  • finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.
  • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych
  • wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły,


 7. Wymagane umiejętności:
  • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych.
  • redagowanie wewnętrznych aktów prawnych, i pism, właściwa interpretacja przepisów,
  • odpowiedzialność za realizację zadań /terminowość, sumienność, dokładność/,
  • znajomość obsługi komputera /Windows, Word, Excel, Internet/,
  • obsługa urządzeń biurowych,


 8. Wymagane dokumenty:
  • CV ,
  • List motywacyjny ,
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kserokopie),
  • Świadectwa pracy w tym potwierdzające wymagany staż pracy w dziale księgowości (preferowane w jednostce budżetowej),
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy,
  • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” należy składać w sekretariacie szkoły do 26 marca w godzinach 8.00-16.00.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 29 marca 2010 r. o godzinie 10.00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać za pokwitowaniem odbioru swoich dokumentów. XIII LO im. M. Piotrowiczowej nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 m-cy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm./ po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk, miejsc ich zamieszkania oraz terminem rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor
XIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Piotrowiczowej w Łodzi
Barbara Górska


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-03-18)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1515
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO