Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 165 w Łodzi<<

2010-04-15

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 165 w Łodzi
ul. Hufcowa 14

(tel.: 42 6864505; email: pm165@interia.pl)

ogłasza nabór na stanowisko
głównego księgowego

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 165 Łódź, ul. Hufcowa 14
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno- skarbowe;
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 5. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości;
 6. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela;
 7. znajomość księgowości budżetowej;
 8. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: "Kadry, Płace, Przelewy, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa TeleKonta-Gb-24.

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 1. obsługa finansowo-księgowa placówki– prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo– kadrowym firmy PROGMAN;
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenia dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych (wg danych z programu finanse)
 3. prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont;
 4. uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach;
 5. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach;
 6. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 7. pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji składników majątkowych;
 8. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego);
 9. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
 10. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz;
 11. sporządzanie sprawozdań statystycznych;
 12. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci;
 13. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;
 14. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;
 15. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej)
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku głównego księgowego,
 6. kwestionariusz osobowy
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.).

Informacje dodatkowe:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola Miejskiego Nr 165 w Łodzi ul. Hufcowa 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Miejskim Nr 165 w Łodzi" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2010 r.


 2. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.


 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10 maja 2010 r. o godzinie 12:00.


 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim Nr 165 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii Personalnej Przedszkola Miejskiego Nr 165 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Przedszkole Miejskie Nr 165 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


 5. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 165 w Łodzi
ul. Hufcowa 14
Małgorzata Jachowicz


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-04-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1995
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO