Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Samodzielny referent w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi<<

2010-04-15

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

samodzielnego referenta

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 160
im. Powstańców Śląskich
90-513 Łódź, ul. A.Struga 24
tel/fax 42 6372834

Nazwa stanowiska: samodzielny referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
Wymagane wykształcenie: średnie (zakończone egzaminem dojrzałości) lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawnicze, organizacja i zarządzanie).
Wymagany staż pracy – minimum trzyletni (najchętniej na podobnym stanowisku w oświacie).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
 • umiejętność redagowania pism;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet) i urządzeń biurowych;
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci.

Zakres zadań i obowiązków:

 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami; obieg dokumentów;
 • opracowanie sprawozdań dla instytucji oświatowych i GUS;
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów kadrowych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • prowadzenie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • obsługa emerytalno-rentowa;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przegrupowań płacowych, nagród jubileuszowych, urlopów zdrowotnych, absencji pracowników, dodatków stażowych, urlopów wychowawczych itp.;
 • prowadzenie teczek akt osobowych;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego;
 • redagowanie pism;
 • obsługa sekretariatu;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • cv;
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oryginał lub odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
 • świadectwa pracy;
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska;
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie w godzinach 8.00-16.00 w terminie do 30 kwietnia 2010 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert odbędzie się 4 maja 2010 r. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w szkole i mogą być odebrane przez okres miesiąca od dnia otwarcia ofert. Szkoła Podstawowa nr 160 nie odsyła dokumentów kandydatów, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Woziński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 160 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-04-15)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 5456
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO