Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Audytor wewnętrzny w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi<<

2010-05-06

Dyrektor
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

audytor wewnętrzny

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul. Urzędniczej 45
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)
Wykształcenie: wyższe magisterskie

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku

 • przygotowywanie planów i przeprowadzanie audytów wewnętrznych Centrum,
 • sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych w tym składanie wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania jednostki,
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz organami kontroli zewnętrznej.

Wymagania

Warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Niezbędne

 • posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w ustawie o finansach publicznych,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym minimum dwa lata stażu na stanowisku audytora,
 • doskonała znajomość przepisów w zakresie audytu wewnętrznego i finansów publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, procedur administracyjnych, przepisów dotyczących prawa pracy i zamówien publicznych,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjność, rzetelność, terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Kandydat wybrany w naborze będzie obowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, przedłożyć oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbyte kursy i szkolenia w zakresie audytu.
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (ul. Urzędnicza 45, pok. nr 317) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego”

w terminie do dnia 21 maja 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Świadczeń Socjalnych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.

Centrum Świadczeń Socjalnych nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-05-06)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2938
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO