Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor w: Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Łodzi, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Łodzi, Pałacu Młodzieży w Łodzi, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Łodzi<<

2010-05-19

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Łodzi, ul. Ratajska 2/4
 2. Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi, ul. Praussa 2
 3. Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łodzi, ul. Legionów 27
 4. Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 w Łodzi, ul. Motylowa 3
 5. Pałacu Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86
 6. Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, al. I Dywizji 16/18
 7. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Łodzi , ul. Wólczańska 121/123
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora ... ( Dz. U. nr 184, poz. 1436 ) tj.:

  1. legitymuje się stopniem awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce, w danym zespole szkół, a ponadto:
   1. w przypadku szkół i placówek kształcenia specjalnego:
    posiada kwalifikacje w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów,

   kwalifikacje posiada również:
   1. w przypadku placówek oświatowo-wychowawczych osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych,
   2. w przypadku młodzieżowych ośrodków socjoterapii osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów,
  3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
  5. uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, albo uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku pracy, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem – nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  6. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, lub o ubezwłasnowolnienie, nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz .U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z póź. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.) .

 2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 późn. zm. ) stanowisko dyrektora w szkołach może być powierzone osobie niebędącej nauczycielem, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2. ukończyła studia wyższe magisterskie,
  3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
  6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7. nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz .U. z 2005, Nr 14, poz. 114, z póź. zm. ) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.).

 3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  6. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  7. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  8. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póź. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r., w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.),
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm. ) lub w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) – w przypadku nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs - nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Urzędzie Miasta Łodzi – w Wydziale Edukacji, ul. Sienkiewicza 5,
  • pok. 404 IV p.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji:

 • Zespół ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku tel. 42 638 48 08, 42 638 48 28,

Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-05-19)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-05-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3256
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO