Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Zastępca głównego księgowego w 2 Domu Pomocy Społecznej<<

2010-05-19

Dyrektor 2-go Domu Pomocy Społecznej
przy ul.Strzelców Kaniowskich 32 – FILIA ul.Ciołkowskiego 2
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
zastępca głównego ksiegowego

W wymiarze: pełen etat
Rodzaj umowy – umowa o pracę /zgodnie z art.25 KP/
Początek zatrudnienia - 01-06-2010 r.

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • kontrola realizacji wydatków budżetowych Filii,
 • organizacja i nadzór nad obsługą finansowo- księgową Filii,
 • sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz kontrolowanie realizacji tych planów,
 • terminowe i zgodne z obowiązującą procedurą uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną,
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 • nadzorowanie prowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych ,statystycznych oraz analiz,
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów finansowo- księgowych.

Wymagania:
warunki dopuszczenia do udziału w naborze:

 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych,uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości /preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej/ lub ukończenie średniej polcealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowości i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości /preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej/.
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu,działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • staż co najmniej 3 lat praktyki w księgowości,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji,

niezbędne:

 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu ustawy o finansach publicznych ustawy o rachunkowości ,prawa zamówień publicznych ,prawa podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,

dodatkowe:

 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • konsekwencja w realizowaniu zadań,
 • rzetelność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dyskrecja,
 • odporność na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego poziomu wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne oraz za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002r nr 101 ,poz.926 z póź.zm./ oraz ustawą z dnia 22 .03.1990r o pracownikach samorządowych /Dz.U.z 2001r nr 142, poz1593 z póź.zm./.,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy /jeżeli kandydat takie posiada/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać bezpośrednio w sekretariacie 2 Domu Pomocy Społecznej –Filia w Łodzi ul.Ciołkowskiego 2 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego” w terminie od dnia 24.05.2010 r.

Kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć ,najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę ,orginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,uzyskanego na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego.


Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-05-19)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-05-19)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1949
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO