Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi<<

2010-05-20

Załącznik
do zarządzenia Nr 4273/V/10
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 19 maja 2010

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego z siedzibą w Łodzi, ul. Północna 47/51.

Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

  1. wykształcenie wyższe;
  2. minimum 3 lata pracy na kierowniczym stanowisku;
  3. odpowiedni stan zdrowia.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu, wraz z motywacją objęcia stanowiska dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi;
  2. koncepcja organizacyjna i ekonomiczna dotycząca zarządzania Teatrem Muzycznym w Łodzi przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji i środków zewnętrznych;
  3. curriculum vitae;
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia);
  5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego;
  6. zaświadczenie o niekaralności;
  7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Nie zostanie dopuszczony do Konkursu kandydat, niespełniający któregokolwiek z powyższych wymogów.

Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi może nastąpić od dnia 1 września 2010 r.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi” należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, I piętro, 90-926 Łódź, w godzinach pracy Urzędu (w powszednie dni tygodnia oprócz sobót od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00), bądź przesłać listem poleconym na adres wydziału (decyduje data wpływu do Wydziału Kultury) w terminie do 18 czerwca 2010 r.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Muzycznego w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Teatru oraz pod numerem telefonu 042 678 35 11 w. 322 (sekretariat Teatru).

Tryb pracy Komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl

O zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Złożone wnioski będą rozpatrzone w terminie do 30 lipca 2010 r.


Źródło: Wydział Kultury UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-05-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1737
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO