Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Starszy referent księgowy w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi <<

2010-05-27

Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi
ul. Przełajowa 5
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy referent księgowy

Nazwa jednostki: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi, 94-045 Łódź ul. Przełajowa 5, tel./fax.: 042 687 04 85
Nazwa stanowiska: starszy referent księgowy
Wymiar czasu pracy: 3/8 etatu – 15 godzin tygodniowo
Miejsce wykonywania pracy: Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi, 94-045 Łódź ul. Przełajowa 5
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem starszego referenta księgowego:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe
 • wykształcenie: min. średnie kierunkowe
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych
 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela
 • znajomość Prawa Oświatowego

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku starszego referenta księgowego to:

 • Prowadzenie rachunkowości Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • Sporządzanie dokumentacji do ZUS wraz z przekazywaniem jej pocztą elektroniczną
 • Sporządzanie list płac dla pracowników
 • Rozliczanie zwolnień lekarskich wszystkich zatrudnionych pracowników
 • Księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych wraz z uzgodnieniami między kontami
 • Bieżące załatwianie spraw finansowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym
 • Bieżąca obsługa w sprawach finansowych pracowników Czp3 a w szczególności
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego dla pracowników
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez gł. Księgowego i Dyrektora Czp Nr3
 • Prowadzenie całokształtu spraw księgowych funduszu socjalnego

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (oryginały lub potwierdzone kopie dokumentów)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy
 • Ważna książeczka zdrowia
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. z. m./ na potrzeby związanie z ogłoszonym naborem

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi, 94-045 Łódź ul. Przełajowa 5, w godz. 10.00 – 16.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta księgowego” w terminie do 11.06.2010 r. do godz. 16.00
Dokumenty dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 14.06.2010 r. o godz. 10.00. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi, 94-045 Łódź ul. Przełajowa 5 zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie placówki przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.), po upływie terminu składania dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk, miejsca ich zamieszkania oraz terminem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi:
Tomasz Maryniak


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2010-05-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2642
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO