Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. orientacji i poradnictwa zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi<<

2010-06-08

Podstawa prawna: art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
z siedzibą Łódź, ul. Kopcińskiego 29
ogłasza nabór na wolne stanowisko

specjalisty ds. orientacji i poradnictwa zawodowego

Wymiar etatu – 1 etat (planowany termin zatrudnienia od 01.09.2010)
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. Badanie predyspozycji zawodowych.
 2. Systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej w łódzkich szkołach.
 3. Tworzenie bazy informacyjnej w zakresie poradnictwa zawodowego (opracowywanie informatorów dla uczniów, tworzenie teczek zawodów, pozyskiwanie i tworzenie narzędzi pracy doradcy zawodowego).
 4. Organizowanie spotkań uczniów (gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) i ich rodziców z pracodawcami.
 5. Współpraca ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery w zakresie organizacji i doskonalenia wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego.
 6. Współpraca z różnymi instytucjami w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.
 7. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 8. Prowadzenie poradnictwa grupowego dla uczniów.
 9. Współpraca z radami pedagogicznymi w zakresie zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa i poradnictwa zawodowego.
 10. Opracowywanie dokumentacji bieżącej i sprawozdawczej.
 11. Opracowywanie materiałów i publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie kandydata do udziału w naborze:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 4. Posiadanie wykształcenia wyższego z przygotowaniem pedagogicznym i stażu pracy minimum 4 lata na podobnym stanowisku.
 5. Posiadanie kwalifikacji doradcy zawodowego.
 6. Doświadczenie we wspieraniu szkół w tworzeniu i organizowaniu wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego.

niezbędne:

 1. Umiejętność organizowania, prowadzenia i dokumentowania spotkań edukacyjnych uczniów, rodziców, pracodawców.
 2. Umiejętność wyszukiwania i opracowywania informacji.
 3. Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office i korzystania z usług internetowych.

dodatkowe:

 1. Preferowane udokumentowane doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy.
 2. Operatywność, samodzielność i kreatywność w pracy.
 3. Odpowiedzialność za wykonywane zadania.
 4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 5. Staranność.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych.
 3. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 4. Oświadczenia o spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze zawartych w punktach 1-3.

Inne dokumenty, które mogą informować pracodawcę o doświadczeniu zawodowym kandydata m.in. opinie o pracy, publikacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.

Złożone dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć podpisaną własnoręcznie klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z ogłoszonym naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458) ” .

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 29 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. orientacji i poradnictwa zawodowego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

w terminie do dnia 22 czerwca 2010 r.

Dokumenty doręczone do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przed zawarciem umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności kandydata uzyskaną na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/wym. stanowisku i badania do celów sanitarno–epidemiologicznych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w wyznaczonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Dyrektor
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Jan Moos


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-06-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1599
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO