Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi<<

2010-06-08

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

referenta

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 120
im. Konstytucji 3 Maja
91-503 Łódź, ul. Centralna 40
tel/fax. (42) 659-71-20

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z trzymiesięcznym okresem próbnym z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
Wymagane wykształcenie: średnie - zakończone egzaminem dojrzałości lub wyższe (preferowane kierunki ekonomiczne, prawne, organizacja i zarządzanie).

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
 • umiejętność redagowania pism;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet, program Kadry) i urządzeń biurowych;
 • dyspozycyjność;
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole;
 • doświadczenie w pracy w sekretariacie;
 • mile widziane ukończone kursy związane z prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych;
 • serdeczność i opiekuńczość wobec dzieci.

Zakres zadań i obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego i dokumentowanie przebiegu nauczania, rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników;
 • redagowanie pism;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą kasy, dokonywanie wpłat i wypłat, sporządzanie raportów kasowych;
 • poligrafia dla potrzeb administracji i dydaktyki;
 • obsługa sekretariatu szkoły;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o niekaralności
 4. Oryginał lub odpis dokumentu lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kserokopie
 6. Świadectwa pracy – poświadczone kserokopie
 7. Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska
 8. Ważna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi, ul. Centralna 40 w godzinach 8:00–15:00

w terminie do dnia 21 czerwca 2010 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta” . Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 22 czerwca 2010 r. o godzinie 9.00.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 120 nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dorota Pocheć
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-06-08)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4375
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO