Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Specjalista ds. kadr w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi<<

2010-06-08
ostatnia aktualizacja: 2010-06-14

Dyrektor
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, 91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39,

na stanowisko specjalisty ds. kadr
w wymiarze 1 etatu

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • znajomość przepisów, zarządzeń i instrukcji dotyczących wykonywanych zadań,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników: pionu nauczycielskiego, merytorycznego, administracji i i obsługi,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • prowadzenie teczek osobowych oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło,
 • prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych,
 • prawidłowe ustalanie prawa do świadczeń pracowniczych w tym:
  • dodatków za staż pracy,
  • nagród jubileuszowych,
  • odpraw pośmiertnych,
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny,
  • porządku oraz obowiązujących zarządzeń, instrukcji i regulaminów
  • przepisów prawa pracy itp. oraz kontrola obecności pracowników na stanowiskach pracy,
 • opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych dla pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz nadzór nad prawidłową realizacją,
 • przygotowywanie wniosków dot. zaszeregowania i awansowania pracowników,
 • wystawianie angaży wg odpowiednich decyzji dyrektora,
 • kompletowanie i aktualizacja dokumentacji osobowej pracowników,
 • załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego pracowników i ich rodzin,
 • bieżące sprawdzanie uprawnień do emerytury lub renty,
 • kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej oraz sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • współpraca z głównym księgowym w sprawach:
  • przygotowywanie danych do list płac,
  • uzgadnianie premii,
 • sporządzanie sprawozdań GUS, SIO itp.
 • utrzymywanie ścisłej współpracy z PUP Nr 1, z PUP Nr 2, ZUS, US Łódź Bałuty w sprawach dotyczących:
  • zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych,
  • skierowanych na staż,
  • składanie wniosków i odbiór dokumentów świadczących o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz należnych podatków,
 • wykonywanie poleceń Dyrektora CZP Nr 1 związanych z realizowaniem celów statutowych placówki.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego wyroku za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 z późn. zm.);
 • posiadanie biegłej znajomości obsługi komputera (środowiska Windows oraz Internet),
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, sumienność i zaangażowanie, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy z zespole, umiejętność stworzenia prawidłowej atmosfery twórczej pracy, kultura osobista i takt pedagogiczny.

Oferta musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym,
 • kwestionariusz osobowy ,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno – skarbowe.
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopie dowodu osobistego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. poz.926 ze zm.)
 • aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich pozwalających na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. kadr

Oferta powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń itp.
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

należy składać osobiście w:

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
(sekretariat dyrektora)
91-818 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 39

w terminie: od 9 czerwca 2010 r. do 22 czerwca 2010 r.
w godzinach 10.00 – 16.00

Dokumenty dostarczone do CZP 1 po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora CZP Nr 1.
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr CZP 1 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Andrzej Gruszczyński
dyrektor CZP Nr 1 w Łodzi


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-06-08)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-06-14)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2789
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO