Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi <<

2010-06-17

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi
ul. Łozowa 9
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

główny księgowy

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 206 w Łodzi ul. Łozowa 9
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – na zastępstwo.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe
 4. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy o rachunkowości prawa o zamówieniach publicznych: ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela
 6. znajomość księgowości budżetowej
 7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych : Płatnik, Vulcan

Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego

 1. obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo - księgowego Vulcan/ Progman oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym Vulcan /Progman
 2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont
 3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego)
 6. sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz
 8. sporządzanie sprawozdań statystycznych
 9. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci
 10. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów
 11. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 12. rozliczenie PEFRON –u
 13. znajomość bankowości elektronicznej getin – bank.

Wymagane dokumenty:

 1. C.V.
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej)
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności
 5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 6. kwestionariusz osobowy
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 206 ul. Łozowa 9 . Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na głównego księgowego – SP nr 206 w Łodzi„ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2010 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi zostaną dostarczone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przekazywane w sekretariacie SP nr 206 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 206 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagane formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

Szkoła Podstawowa nr 206
Łódź ul. Łozowa 9
Dyrektor mgr Mariola Chmielewska


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-06-17)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2071
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO