Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi<<

2010-06-22

Dyrektor
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

referent

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba stanowisk: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 Kp)

Zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • udzielanie informacji o zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych,
 • przyjmowanie i dokonywanie dokładnej analizy wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego na podstawie okazanych dokumentów,
 • wprowadzanie do systemu komputerowego danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • przygotowywanie projektów decyzji na podstawie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania:

warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub, pod warunkiem znajomości języka polskiego, posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie co najmniej średnie (z egzaminem dojrzałości),
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

niezbędne:

 • znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu:
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera - pakiet MS OFFICE,
 • umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych,
 • uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • rzetelność, terminowość.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
 • oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. Kandydat wybrany w naborze będzie obowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, przedłożyć oryginał zaświadczenia o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, uzyskany na swój koszt z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • w przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo oraz dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego,
 • opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz wynik jej zakończenia (jeżeli kandydat takie posiada).

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi (ul. Urzędnicza 45, pok. nr 317) w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia o naborze na stanowisko: referent”

w terminie do dnia 02 lipca 2010 r.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum Świadczeń Socjalnych zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem.

Centrum Świadczeń Socjalnych nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Źródło: Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-06-22)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 6510
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO