Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Przedszkolu Miejskim Nr 42 w Łodzi<<

2010-07-07

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 18 XI 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 42 w Łodzi
ul. Gnieźnieńska 9 (tel.42651-20-20, e-mail: pm42@tlen.pl)
ogłasza nabór na stanowisko pracy

Wymiar etatu: 1/2
Miejsce wykonywania pracy:Przedszkole Miejskie Nr 42 , Łódź,ul.Gnieźnieńska 9
Rodzaj umowy: Umowa o pracę

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności istytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
  4. ukończenie ekonomicznych, jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości,
  5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; prawa o zamówieniach publicznych; ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
  6. znajomość księgowości budżetowej,
  7. biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: „Kadry, Płace, Finanse DDJ firmy Progman, Płatnik, obsługa TeleKonta.

 2. Wymagania dodatkowe:

  1. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 3. Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

  1. obsługa finasowo-księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finsowo – księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym firmy PROGMAN
  2. sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont,
  3. uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach,
  4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  5. rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego),
  6. sporządzanie deklaracji o Urzędu Skarbowego,
  7. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz,
  8. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  9. rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci,
  10. nadzór nad prawidłowościa pobieranych i odprowadzanych dochodów,
  11. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

 4. Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  3. kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż
  4. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
  5. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie,
  6. kwestionariusz osobowy,
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobiestego,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrone danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 5. Informacje dodatkowe:

  1. Miejsce i termin składania ofert: dokumenty w zamniętych kopertach oznaczone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:
   „Konkurs na stanowisko głównego księgowego” należy składać w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 42 w Łodzi przy ul. Gnieźnieńskiej 9 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w terminie do 23 lipca 2010 roku do godz. 15.00.
   Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w przedszkolu przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Przedszkole Miejskie Nr 42 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

   Dyrektor
   Przedszkola Miejskiego Nr 42 w Łodzi
   Izabela Grzanka


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-07-07)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1743
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO