Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Referent administracyjny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi<<

2010-07-12

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko

Referenta administracyjnego

Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20
91-212 Łódź, ul. Warecka 41
tel/fax. (42) 652-18-60

Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 1 rok od 1 września 2010, z możliwością przedłużenia.
Wymagane wykształcenie: średnie - zakończone egzaminem dojrzałości lub wyższe.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem referenta:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. oświadczenie o niekaralności;
 4. znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych;
 5. umiejętność redagowania pism;
 6. biegła znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet Office, Internet, program Kadry) i urządzeń biurowych;
 7. dyspozycyjność;
 8. poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań;
 9. umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole;

Zakres zadań i obowiązków:

 1. prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej ze szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, obieg dokumentów;
 2. rozliczanie druków ścisłego zarachowania;
 3. prowadzenie pełnej obsługi kadrowej pracowników;
 4. prowadzenie książek inwentarzowych
 5. redagowanie pism;
 6. poligrafia dla potrzeb administracji i dydaktyki;
 7. obsługa sekretariatu dyrektora szkoły;
 8. wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o niekaralności
 4. Oryginał lub odpis dokumentu lub poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe – poświadczone kserokopie
 6. Ewentualne świadectwa pracy – poświadczone kserokopie
 7. Zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska
 8. Ważna książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 w godzinach 10:00–13:00 w terminie do dnia 23 lipca 2010 r.
Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Dotyczy naboru na stanowisko referenta”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi 10 sierpnia 2010 r. o godzinie 9.00.
O terminie przeprowadzenia ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienie informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 nie odsyła dokumentów kandydatów. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi
mgr inż. Zdzisław Jurewicz


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-07-12)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 4154
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO