Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Komendant Straży Miejskiej w Łodzi<<

2010-07-16
ostatnia aktualizacja: 2010-07-20

Urząd Miasta Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy

w Straży Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Kilińskiego 81, 90-119 Łódź

na stanowisko
komendanta
Straży Miejskiej w Łodzi

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 3/SM/1/VII/2010
Data publikacji ogłoszenia: 16 lipca 2010 roku
Termin składania ofert do: 26 lipca 2010 roku

Jednostka organizacyjna prowadząca nabór na stanowisko kierownika ww. jednostki:
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90–926 Łódź.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Straży Miejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.),
 • współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, w celu poprawy stanu porządku i bezpieczeństwa,
 • kierowanie Strażą Miejską w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • planowanie zadań Straży Miejskiej w Łodzi,
 • kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,
 • gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Straży Miejskiej w Łodzi,
 • reprezentowanie Straży Miejskiej w Łodzi na zewnątrz,
 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji,
 • wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego dotyczących działalności Straży Miejskiej w Łodzi,
 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Straży Miejskiej w Łodzi.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z zakresu kierunków studiów ekonomicznych lub społecznych i prawnych,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w służbach mundurowych zapewniających porządek i bezpieczeństwo,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o strażach gminnych, o policji, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wykroczeń, Prawo zamówień publicznych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie wprowadzaniem zmian, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjne.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku komendanta Straży Miejskiej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • kserokopia posiadanego, ważnego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli, wymaganej w naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Nr 3/SM/1/VII/2010”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 26 lipca 2010 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu) . Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 528/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.

Oddział Spraw Osobowych, Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w jednostce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych, Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 38 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Urzędzie Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.UWAGA: Na etapie składania dokumentów przez kandydatów na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Łodzi, w celu poświadczenia odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie, wystarczy oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Łodzi.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (2010-07-16)
Informację zmodyfikował(a): Anna Antonowicz (2010-07-20)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2638
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO