Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektor/inspektor w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ <<

2010-07-27

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko
od podinspektora do inspektora
w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej
w Wydziale Gospodarowania Majątkiem
(stanowisko ustalone odpowiednio do kwalifikacji i doświadczenia kandydata)

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 59/GM.I/1/VII/2010
Data publikacji ogłoszenia: 27 lipca 2010 roku
Termin składania ofert do: 10 sierpnia 2010 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, w sprawach związanych z udziałem Miasta w spółkach,
 • opiniowanie pod względem prawnym i ekonomicznym dokumentów przedkładanych przez zarządy Spółek na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia,
 • opracowywanie dokumentów i prowadzenie procedur związanych z powoływaniem nowych spółek i ich dokapitalizowaniem (w tym m.in.: przygotowywanie projektów uchwał, umów, statutów, badanie stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem aportu, analizowanie dokapitalizowania pod kątem przepisów o pomocy publicznej w oparciu o prawo wspólnotowe i przepisy krajowe),
 • badanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółki z udziałem Miasta Łodzi, zbieranie opinii odpowiednich komórek organizacyjnych Miasta Łodzi w zakresie zasadności i możliwości wniesienia nieruchomości aportem do spółki,
 • analizowanie dokapitalizowania spółek pod kątem przepisów o pomocy publicznej,
 • analizowanie wnoszenia aportów do spółek z udziałem Miasta Łodzi pod kątem podatku od towarów i usług, zbieranie opinii i informacji od merytorycznych komórek organizacyjnych Miasta Łodzi odnośnie możliwości zastosowania przepisów o zwolnieniu danego przedmiotu aportu od podatku VAT,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z zastawianiem udziałów/akcji Miasta Łodzi w spółkach,
 • opiniowanie projektów przekształceń własnościowych i organizacyjnych podmiotów podległych Miastu Łódź,
 • opiniowanie projektów dotyczących tworzenia nowych podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta,
 • przygotowywanie i prowadzenie procesów zbywania posiadanych przez Miasto udziałów i akcji,
 • przygotowywanie, analizowanie i opiniowanie dokumentów związanych z uczestnictwem Miasta w fundacjach,
 • wykonywanie kontroli w spółkach z kapitałowym udziałem Miasta zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Łodzi.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o kierunku prawo,
 • posiadanie pracowniczego stażu pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce komunalnej, o komercjalizacji i prywatyzacji, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne, o gospodarce nieruchomościami, o fundacjach, o podatku od towarów i usług (w zakresie opodatkowania i zwolnienia z podatku wkładów niepieniężnych), Kodeks Spółek Handlowych (w szczególności przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej), Kodeks Cywilny,
 • podstawowa wiedza z zakresu pomocy publicznej (znajomość 5 przesłanek przy ocenie danego wsparcia pod kątem pomocy publicznej; stanowisko Komisji w sprawie stosowania art. 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych - udziały władz publicznych w kapitale spółki; ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach),
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
 • umiejętność czytania sprawozdań finansowych,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Word - w szczególności formatowanie tekstu, poczta elektroniczna, Internet) i faksu,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii,
 • umiejętność obsługi programu Excel oraz skanera.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia - nie wymagane w przypadku stanowiska podinspektora,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko od podinspektora do inspektora w Oddziale Nadzoru i Polityki Właścicielskiej w Wydziale Gospodarowania Majątkiem UMŁ Nr 59/GM.I/1/VII/2010”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 10 sierpnia 2010 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (2010-07-27)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1687
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO