Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi <<

2010-07-28

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi
ul. Ciesielska 14 a

ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy

Wymiar etatu: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony)

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości lub ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych: ustawy o rachunkowości prawa o zamówieniach publicznych: ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela
 • znajomość księgowości budżetowej
 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych: Płatnik, Vulcan

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

 • obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo - księgowego Vulcan oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowo – kadrowym Vulcan
 • sporządzanie i kontrola realizacji planów dochodów i wydatków, prowadzenie dziennika główna dla poszczególnych kont syntetycznych: działalności podstawowej i dochodów własnych, prowadzenie analityki dla poszczególnych zespołów kont
 • uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach
 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego)
 • sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, analiz
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci
 • nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów
 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych
 • rozliczenie PEFRON –u
 • znajomość bankowości elektronicznej getin – bank.

Wymagane dokumenty:

 • C.V.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż (preferowane w zakładzie lub jednostce budżetowej)
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności
 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, do potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi ul. Ciesielska 14 a w godz. 9.00 – 16.00. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na głównego księgowego – SP nr 24 w Łodzi”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2010 r.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 24 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą wydawane w sekretariacie SP nr 24 w Łodzi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej w Łodzi
ul. Ciesielska 14 a tel./fax 042 654 32 60

Dyrektor mgr Magdalena Ambroszczyk


Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-07-28)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 1472
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO