Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Dyrektor Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi <<

2010-08-10

Ogłoszenie

Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi wszczyna procedurę mającą na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Forum Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 • posiadanie wykształcenia wyższego z dziedziny kultury,
 • posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w instytucjach kultury,
 • posiadanie doświadczenia w organizacji imprez kulturalnych,
 • znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury,
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • autorski program merytoryczny prowadzenia Śródmiejskiego Forum Kultury,
 • koncepcję organizacyjną i ekonomiczną działalności Śródmiejskiego Forum Kultury, przy uwzględnieniu możliwości budżetowych instytucji i środków zewnętrznych,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy w instytucjach kultury (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez instytucje kultury lub kandydata),
 • wykaz zorganizowanych imprez kulturalnych,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia), ewentualnie studiów podyplomowych z dziedziny kultury lub zarządzania, dodatkowe certyfikaty i dyplomy
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Śródmiejskiego Forum Kultury”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Kultury, sekretariat, I piętro
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102

w terminie do dnia: 26 sierpnia 2010 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Z warunkami organizacyjno-finansowymi Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie przy ul. Roosevelta 17, tel.: 42 636 68 38 lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102,tel. 42 638 43 73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Ocenę ofert i rozmowy z kandydatami przeprowadzi zespół powołany przez Dyrektora Wydziału Kultury.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie


Źródło: Wydział Kultury UMŁ
Informację wprowadził(a): Anna Antonowicz (2010-08-10)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 2135
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO