Strona głównaDodaj do ulubionychPowiększ tekstZmniejsz tekst
Strona główna
 
Menu
Podinspektorzy w Ośrodku Szkoleniowym w Wydziale Organizacyjnym UMŁ <<

2010-08-30

Urząd Miasta Łodzi
z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowiska
podinspektorów
w Ośrodku Szkoleniowym
w Wydziale Organizacyjnym

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 73/Or.IV/3/VIII/2010
Data publikacji ogłoszenia: 30 sierpnia 2010 roku
Termin składania ofert do: 10 września 2010 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • organizowanie i rozliczanie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, w tym:
  • zbieranie i analiza ofert szkoleniowych,
  • przygotowywanie projektów umów zawieranych z firmami szkoleniowymi,
  • prowadzenie ewidencji zawieranych umów,
  • organizacyjno-techniczna obsługa szkoleń,
  • prowadzenie dokumentacji szkoleń,
 • zgłaszanie pracowników Urzędu Miasta Łodzi na szkolenia zewnętrzne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem studiów i studiów podyplomowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw finansowych Ośrodka Szkoleniowego, w tym:
  • opracowywanie projektów planów i planów finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych,
  • rozliczanie i kontrola faktur oraz rachunków do zapłaty, dotyczących uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, studiach lub studiach podyplomowych,
  • obsługa komputerowego modułu księgowego w zakresie ewidencji faktur i rachunków,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach należących do zakresu zadań Ośrodka Szkoleniowego,
 • bieżąca analiza aktów prawnych, orzecznictwa oraz dostępnych i związanych z realizacją powierzonych obowiązków: publikacji specjalistycznych, czasopism, komentarzy i opracowań,
 • stałe analizowanie – w celu usprawnienia – sposobów realizacji powierzonych zadań i wykonywanych czynności oraz przedstawianie propozycji zmian,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie i w celu realizacji powierzonych obowiązków,
 • udzielanie informacji interesantom w sprawach należących do zakresu Ośrodka Szkoleniowego z zachowaniem właściwych przepisów dotyczących ochrony informacji, a w razie braku możliwości udzielenia informacji – kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników i komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, wykazów i informacji oraz opracowywanie niezbędnych analiz, ocen i innych materiałów, w sprawach dotyczących działalności Ośrodka Szkoleniowego.

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • znajomość języka polskiego,
 • posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego z zakresu zespołu kierunków studiów ekonomicznych,
 • posiadanie pracowniczego stażu pracy: w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 4-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego wymagany jest co najmniej roczny staż pracy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta,
 • posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: wiedza specjalistyczna, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie księgowości/finansów.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 • oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru do zatrudnienia w Urzędzie bądź kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowiska podinspektorów w Ośrodku Szkoleniowym w Wydziale Organizacyjnym UMŁ Nr 73/Or.IV/3/VIII/2010”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Kancelaria Urzędu, Wydział Obsługi Administracyjnej (parter),
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

w terminie do dnia: 10 września 2010 r.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w zarządzeniu Nr 526/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”.
Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.
Oddział Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru. Urząd Miasta Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Z-ca Przewodniczącego
Komisji ds. Naboru
Beata Łuszczyńska


Źródło: Wydział Organizacyjny UMŁ
Informację wprowadził(a): Monika Gędek (2010-08-30)
Rejestr zmian | Statystyka | Liczba odwiedzin: 3405
Redakcja     Administracja     Wykonanie:  P®ESTO